Reklamační řád

Reklamační řád

1.Úvodní ustanovení

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
  2. Odpovědnost prodávajícího za vady se vůči spotřebiteli dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
  3. Prodávající je obchodní korporace PASIČ spol. s r.o., IČ 25365916, se sídlem U Sušárny 151, 747 56 Dolní Životice, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14936, telefon +420 553 786 006. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.4.Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.

  1. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.
  2. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
  3. Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních
    § 420 – 422 občanského zákoníku.

2.Odpovědnost prodávajícího za vady

2.1.Pokud dodané zboží nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  1. Podnikatel může reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, může podnikatel u prodávajícího uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání zboží.

2.3.Spotřebitelé a nepodnikající právnické osoby mohou reklamaci u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.

3.Omezení odpovědnosti prodávajícího za vady u rostlin

3.1.Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů (tzv. letniček), s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud není sjednána mezi stranami doba delší.

3.2.U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy.

3.3.U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

4.Odstranitelné vady

4.1.Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti, nikoli celé věci.

4.2.Nelze-li vadu odstranit v přiměřené době a kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může požadovat dodání nového zboží.

5.Neodstranitelné vady

5.1.Pokud má zboží vadu neodstranitelnou (případně má zboží více vad anebo se vada po opravě vyskytuje opakovaně a takový stav brání užívání věci), může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu.

6.Použité zboží

6.1.V případě použitého zboží nebo u zboží prodaného se slevou pro konkrétní vadu má kupující namísto výše uvedeného práva na dodání nového zboží právo na přiměřenou slevu.

7.Odstoupení od smlouvy

7.1.Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možná, může kupující od smlouvy odstoupit.

8.Vyloučení odpovědnosti prodávajícího

8.1.Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8.2.Prodávající neodpovídá dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené nevhodným skladováním nebo pěstební péčí po převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným používáním zboží v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v návodu. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly chybnou montáží, nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Prodávající také neručí za poškození zboží samotným zákazníkem nebo vady způsobené zásahem třetích osob.

8.3.U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

8.4.Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta (zejména se jedná o tzv. kosmetické vady, které nebrání účelnému užití zboží).

9.Postup při reklamaci

9.1.Kupující je povinen uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího nebo dálkově prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb.

9.2.Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. „Bez zbytečného odkladu“ znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci uznat za oprávněnou.

9.3.Zboží by mělo být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.4.Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).

9.5.Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího. V případě reklamace zboží, které je prováděno dálkově prostřednictvím dopravce, uvede kupující své kontaktní údaje a přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace v předmětné zásilce.

10.Zvláštní práva spotřebitelů na vyřízení reklamace

10.1.Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího, dálkově prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb, e-mailem nebo telefonicky.

10.2.Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

10.3.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem, SMS nebo telefonicky. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

10.4.Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.5.Spotřebitel má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.6.Spotřebitel má možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

11.Závěrečná ustanovení

11.1.Tento reklamační řád je účinný od 12. září 2019.

 
 

 

 
 
Porovnat - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 

Provozuje Pasič spol. s r.o.

Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu eshop.pasic.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.