Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení, definice, výklad pojmů

 

 1. Tyto obchodní podmínky blíže upravují podmínky pro dodávky zboží ze sortimentu nabízeného prodávajícími a práva a povinnosti účastníků obchodního vztahu.

 

 1. Definice některých pojmů
  1. Prodávající – obchodní společnost PASIČ spol. s r.o., IČ 25 36 59 16,
 • Vlastimil Pasič IČ 12 69 65 87
 • obchodná spoločnosť PASIČ s.r.o., IČ 36 54 35 35 Slovenská republika
  1. Kupující – právnická osoba, podnikatel – fyzická osoba, které uzavřely kupní

            smlouvu dle obchodního zákoníku s Prodávajícími

 1. Smlouva – kupní smlouva dle obchodního zákoníku uzavřená mezi Prodávajícími a  

            Kupujícím

 1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky – všeobecné podmínky prodeje zboží

            podnikatelským subjektům, nedílná součást Smlouvy

 1. Zboží – movité věci kategorie
 • zahradnický výrobní materiál, nářadí a stroje pro zahradnickou činnost

      ( u prodávajících PASIČ spol. s r.o., PASIČ s.r.o., Slovenská republika)

 • rostlinné výpěstky dle výrobního sortimentu u prodávajících Vlastimil Pasič, PASIČ s.r.o., Slovenská republika)
  1. Ceny – ceny stanovené Prodávajícími buď ceníkem a nebo individuálně dohodou

             Prodávajících s Kupujícím

 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínkyjsounedílnou součástí Smlouvy

              uzavřené mezi Prodávajícími a Kupujícím.

 1.    Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost

          těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek není Smlouvou vyloučena

          nebo jinak modifikována, platí pro vzájemné obchodní vztahy smluvních stran

          tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky. 

 

 1. Obecné podmínky uzavření Smlouvy
  1. Objednání zboží
   1. Veškeré objednávky mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, faxem a nebo doručením do datové schránky Prodávajících. Je-li objednávka učiněna telefonicky a jedná-li se o nového zákazníka, musí být objednávka tímto kupujícím neprodleně potvrzena tak, aby bylo možno Kupujícího jednoznačně identifikovat ( e-mailem, písemně, faxem).
   2. Objednávka musí obsahovat veškeré náležitosti nutné k uzavření Smlouvy, tj.

Obchodní firmu Kupujícího, IČ, DIČ, sídlo společnosti, popř. místo podnikání fyzické osoby, telefonní číslo, popř. e-mailové spojení na Kupujícího, u právnických osob ID datové schránky, místo a způsob dodání objednaného zboží.

Pouze objednávka obsahující uvedené údaje je Prodávajícími akceptovatelným návrhem Smlouvy.

 1. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky Prodávajícími,

            Prodávající si však může vyhradit písemné potvrzení objednávky

 1. Prodávající přijímá objednávky v závislosti na momentálních podmínkách

           ( kapacitní možnosti Prodávajících, kapacitní možnosti pěstebních ploch a provozů,

           kapacita skladů Prodávajících, roční období). Není-li možné objednané zboží zcela a

           nebo z části dodat, Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje Kupujícího a

           dohodne se s ním na způsobu řešení.

 1. Objednávkou doručenou dle bodu 2.1.1. Kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, stejně jako s kupní cenou, platnou v den odeslání objednávky, včetně případných expedičních a dopravních nákladů a že s těmito souhlasí.
 2. Objednávkou doručenou Prodávajícím způsobem dle bodu 2.1.1. je Kupující vázán

po dobu stanovenou k dodání zboží. 

 

 1. Uzavření kupní smlouvy, změna kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy
  1. Objednávkou, doručenou Prodávajícím je Kupující vázán. Storno objednávky může Kupující provést do 24 hodin od jejího odeslání.
  2. Storno objednávky rostlinného materiálu ( zakořenělých řízků dřevin a balkónových rostlin, výsevů mladých rostlin a rostlin pěstovaných na zakázku) není možné.
  3. Kupní smlouva je uzavřena uplynutím lhůty pro storno objednávky.
  4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy a to zcela nebo částečně pouze v případech, že
 2. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 3. výrobce zboží a nebo smluvní dodavatel Prodávajících výrazným způsobem změnil cenu
 4. zboží je momentálně vyprodáno
 5. z kapacitních důvodů
 6. Kupující neuhradil zcela nebo z části předchozí dodávku zboží
 7. Kupující neuhradil zcela nebo z části Kupní cenu
 8. Kupující neakceptoval příslušný návrh na změnu kupní smlouvy

      ( zvýšení ceny, zvýšení nákladů za dopravu)

                  V uvedených případech Prodávající neprodleně informují Kupujícího,že nastala

                   shora předvídaná skutečnost za účelem dohody o dalším postupu ( náhrada

                   objednaného zboží jiným zbožím, zrušení objednávky, odložení termínu dodání

                   zboží až do vyrovnání závazků Kupujícího vůči Prodávajícím)

 1. Kupující může, do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy ( čl. 2.2.3.) podat Prodávajícím telefonicky, písemně e-mailem, návrh na změnu kupní smlouvy, nebo na její zrušení. Změnu nebo zrušení Smlouvy není možné provést, je-li zboží již expedováno. Neučiní-li tak, je kupní smlouva uzavřena v té podobě, jak je uvedeno v objednávce a nebo v potvrzení objednávky a to ke dni doručení objednávky Prodávajícím
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícími. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo faxu. V odstoupení je Kupující povinen uvést identifikační údaje pro správnou identifikaci kupní smlouvy.
 3. V případě platného odstoupení do kupní smlouvy před dodáním zboží Kupujícímu jsou Prodávající povinni vrátit Kupujícímu kupní cenu, pokud již byla kupní cena uhrazena.

 

 1.      Kupní cena

3.1.     Kupní cenou se rozumí cena, kterou se Kupující zavazuje zaplatit za dodané zboží.

           Prodávající stanoví výši kupní ceny zpravidla ceníkem a nebo v individuálních

           případech, na základě žádosti Kupujícího může být cena stanovena dohodou.

           Tato dohoda o ceně musí být písemně potvrzena Prodávajícími i Kupujícím.

 1. Jsou-li ceny zboží stanovení ceníkem Prodávajících, může Kupující požádat

          Prodávající o jeho zaslání.

3.3.   Ceny se rozumí bez DPH.

 1. Dodací podmínky

4.1 Dodání a převzetí zboží

4.1.1. Prodávající dodá zboží do místa určeného v objednávce. Za dodání zboží se považuje

          rovněž osobní odběr Kupujícím v místě sídla či provozovny Prodávajících.

 1. Současně v expedicí zboží vystaví Prodávající daňový doklad – fakturu, popřípadě dodací list, v nichž budou uvedeny tyto údaje:
 2. druh dodávaného zboží
 3. množství příp. způsob balení ( kontejner, balík atd)
 4. datum objednávky
 5. cena zboží

                  Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu, zda údaje v daňovém

                  dokladu- faktuře nebo dodacím listě odpovídají dodanému zboží. V případě, že

                  Kupující zjistí rozdíl mezi údaji v daňovém dokladu – faktuře nebo dodacím listě a

                  dodaným zbožím, je povinen tuto skutečnost neprodleně poznačit

                  v dokladu za přítomnosti předávající osoby, která nepřesnosti či nesprávnost

                  údajů musí rovněž potvrdit. V opačném případě se má za to, že údaje v daňovém

                  dokladu-faktuře nebo dodacím  listu odpovídají objednanému dodanému zboží.

                  Kupující je rovněž při převzetí povinen zkontrolovat neporušenost zboží; pozdější

                  reklamace nejsou možné.

                  Pokud nejde o osobní odběr zboží v provozovnách Prodávajících, je Kupující

                  povinen doložit nekvalitní dodávku zboží obrazovým záznamem, který musí být,

                  spolu s reklamací doručen poštou nebo e-mailem Prodávajícím.

 1. Převzetím zboží Kupujícím je splněna smluvní povinnost Prodávajících objednané

zboží dodat a Kupující je povinen zaplatit kupní cenu. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit dle požadavku Prodávajících v hotovosti. Bezhotovostní úhrada kupní ceny na účet Prodávajících je možná pouze po předchozí dohodě s Prodávajícím. Má-li být kupní cena uhrazena převodem na účet Prodávajících, dnem úhrady kupní ceny se rozumí den, kdy je celá kupní cena připsána na účet Prodávajících.

  1. Nejde-li o osobní odběr, dopravu zboží zajišťuje Prodávající.Doprava je zajišťována smluvními partnery Prodávajících, zejména Českou poštou, u těžších nebo objemných zásilek zboží firmou Pansped, rostlinný materiál autodopravou a s využitím DHL popř. Českých Drah.

Prodávající odpovídá za kvalitu zboží pouze do předání zboží dopravci.

 1. Pokud si Kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně ( např. není-li kupující nebo jeho pověřený zástupce přítomen v místě určeném Kupujícím jako místo dodání zboží, nebo není-li schopen uhradit kupní cenu) nese v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží při dopravě či přepravě pokud je doprava zboží na základě požadavku Kupujícího zajištěna jiným dopravcem než dopravcem uvedeným v bodu 4.2.1.
 3. Pokud si Kupující nepřevezme rostlinné výpěstky v objednaném nebo dohodnutém termínu, je povinen uhradit Prodávajícím nejen náklady spojené s doručením zboží, ale rovněž i hodnotu napěstovaných rostlinných výpěstků.

 

 1. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
  2. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předají zboží dopravci, nebo kdy si zboží převzal Kupující v provozovnách Prodávajících.
  3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí ( viz též ust. čl. 4.1.2. těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek); případné vady zboží je povinen písemně nebo e-mailem reklamovat u Prodávajících nejpozději do 48 hod. od převzetí zboží.

 

  1. Prodávající poskytují záruku na zboží podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
  2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou dopravou či přepravou ( viz čl. 4.1.3.), nesprávným skladováním, neodborným či nepřiměřeným zacházením, fyzickým poškozením, nadměrným či neúměrným mechanickým opotřebením.

   6.3.   Není-li příslušným výrobcem a nebo smluvní dodavatelem prodávajících stanovena

      jiná záruční doba, činí délka záruční doby 6 měsíců.

 1. Záruka začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci a zaniká

      uplynutím záruční doby.

   6.5.   Záruka se nevztahuje

 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • na vady vzniklé nevhodným způsobem používání zboží
 • na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem
 • u rostlinného materiálu na vady způsobené klimatickými podmínkami, působením přírodních živlů, nedodržením agrotechnických lhůt či pěstebních postupů, včetně použití nevhodných přípravků pro hnojení a ochranu rostlin.

  6.6.   Prodávající nesou odpovědnost za škodu způsobenou porušením svých povinností.

     Prodávající nenesou odpovědnost za ušlý zisk Kupujícího a nesou odpovědnost

            pouze za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného Kupujícím.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky platí ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.pasic.cz.
  2. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá jejich ustanovení; dojde-li ke změně těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, řídí se vztahy mezi Prodávajícími a Kupujícím zněním platným v den odeslání objednávky.
  3. Ostatní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami, popř. které nejsou odlišně upraveny samostatnou smlouvou, se řídí platnou právní úpravou České republiky, zejména pak. Obchodním zákoníkem, zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění.

  

 

 

 

 
 

 

 
 
Porovnat - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 

Provozuje Pasič spol. s r.o.

Technické řešení © 2019 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu eshop.pasic.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.