0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  20.10.2023

  Obchodní podmínky

  1.Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží na dálku prostřednictvím telefonu, e-mailu a internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese http://www.pasic.cz/. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce prodávajícího a kupující, pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Obchodní podmínky jsou pro jejich srozumitelnost vyhotoveny v českém jazyce.
  2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou o prodeji zboží, těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem prodávajícího a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb.,
   o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
  4. Prodávající je obchodní korporace PASIČ spol. s r.o., IČ 25365916, se sídlem U Sušárny 151, 747 56 Dolní Životice, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14936, telefon +420 553 786 006. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  5. Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
  1. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.
  2. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
  3. Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních
   § 420–422 občanského zákoníku.

  2.Uživatelský účet kupujícího

  1. Kupující objednává zboží u prodávající jednorázovou objednávkou (na webu, e-mailem, faxem, datovou schránkou, písemně nebo telefonicky) nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na webu prodávajícího. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě.
  2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.
  3. Při registraci uživatelského účtu na webové stránce je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  4. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.
  5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.
  6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  7. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají pouze ilustrativní charakter a zboží se od nich může drobně lišit.
  2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Mezi náležitosti objednávky patří název společnosti (nebo jméno fyzické osoby), IČ, DIČ, sídlo, místo podnikání nebo bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a případně ID datové schránky.
  3. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází podle volby prodávajícího potvrzením objednávky ze strany prodávajícího nebo přímo dodáním zboží. V případě, že v potvrzení objednávky kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  5. Informace prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace